ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست خدمات پزشکی و کمک های اولیه بر اساس استاندارد OSHA

چک لیست خدمات پزشکی و کمک های اولیه بر اساس استاندارد OSHA

تهیه کننده : دادور

ردیف

عناوین سوالات

بلی

خیر

1

آیا یک بیمارستان ، کلینیک یا درمانگاه برای مراقبت های پزشکی در نزدیکی محل کار وجود دارد ؟

2

اگر امکانات پزشکی وجود ندارد آیا در هر شیفت حداقل یک نفر مسئول انجام خدمات کمک های اولیه می باشد ؟

3

آیا وسائل کمک های اولیه بحد کافی وجود دارد و به آسانی در دسترس شاغلین قرار می گیرد ؟

3

آیا از همه کارگران انتظار میرود به اورژانس های پزشکی بعنوان بخشی از کارشان پاسخ دهند ؟

4

آیا در جائی که شاغلین در تماس با عوامل زیان آور و پاتوژنها هستند ، ارزیابی پزشکی بعد از تماس و همچنین پیگیری لازم صورت می گیرد ؟

5

آیا فردی برای انجام توصیه و مشاوره در خصوص مشکلات بهداشتی شاغلین قابل دسنرس می باشد ؟

6

آیا شماره تلفن اورژانس روی دیوار نصب شده است ؟

7

آیا وسایل لازم برای شستشو چشم ها و بدن در جائی که مایعات و مواد خورنده حمل می شوند وجود دارد ؟

قالب وبلاگ