ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

پنوموکونیوز

پنوموکونیوز

img/daneshnameh_up/a/a3/quarry.jpg

پنوموکونیوز به معنای بیماری های ریوی ناشی از استنشاق ذرات گرد و غبار است .
پنوموکونیوزها را می توان با در نظر گرفتن عوامل ایجاد کننده ، علایم رادیولوژیکی ، ضایعات پاتولوژیکی و یا شرایط محیطی طبقه بندی نمود :

بر این اساس پنوموکونیوزها به دو دسته شغلی و غیر شغلی تقسیم می شوند .
منظور از پنوموکونیوزهای غیر شغلی تغییراتی است که در ریه شهرنشین ها در اثر استنشاق هوای آلوده شهری ایجاد می گردد .

در این طبقه بندی پنوموکونیوزها به خصوص پنوموکونیوزهای شغلی را می توان به سه دسته پنوموکونیوزهای ناشی از گرد و غبار های معدنی ، گیاهی و حیوانی تقسیم بندی نمود.

در این نوع طبقه بندی پنوموکونیوزها به دو دسته پنوموکونیوزهای شدید و یا بدخیم( مانند آزبستوزیس و سیلیکوزیس ) و پنوموکونیوزهای خفیف یا خوش خیم (مانند سیدروزیس و باریتوزیس ) تقسیم می شوند.

بیشتر پنوموکونیوزهای ناشی از گرد و غبار های معدنی سبب بوجود آمدن تغییرات رادیولوژیکی در ریه می گردند . بررسی این تغییرات با در نظر گرفتن سابقه شغلی کارگر کافی می باشد. در صورتیکه گرد و غبارهای آلی چون پنبه و یا کنف سبب ایجاد تغییرات کلاسیک نمی گردند.

الف) طبقه بندی باتوجه به شرایط محیطی:

ب) طبقه بندی باتوجه به عوامل ایجاد کننده :

ج) طبقه بندی باتوجه به ضایعات پاتولوژیکی :

د) طبقه بندی رادیولوژیکی :

قالب وبلاگ