ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

سوالات آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط


دانلود رایگان سوالات آزمون دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای


وزارت بهداشت سال تحصیلی 90- 89

بهداشت حرفه ای :::: کلید 90 89


وزارت بهداشت سال تحصیلی 89- 88

بهداشت حرفه ای:::: کلید 88 89


وزارت بهداشت سال تحصیلی 88- 87

بهداشت حرفه ای :::: کلید 88 87  

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای ۱۳۸۷

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط ۱۳۸۷  

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1386

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط   1386

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1385

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط  1385 

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1384

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط 1384

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1383

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط 1383  

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1382

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط 1382

کلید اولیه سوالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  اعزام به خارج بهداشت حرفه ای 1382

کلید اولیه سوالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  اعزام به خارج بهداشت محیط 1382

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای 1381

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط  1381

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای اعزام به خارج ۱۳80

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط ۱۳80

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای ۱۳۷۹

کلید نهایی آزمون مقطع دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط ۱۳۷۹

قالب وبلاگ