ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چند آیین نامه ایمنی

 
 
نام آیین نامه
دریافت فایل
نام آیین نامه
دریافت فایل
آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار
 دستور العمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانواران موذی اماکن عمومی و خانگی
 دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان
 دستور العمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک
 دستور العمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم
 دستورالعمل نحوه انجام معاینات بدو استخدام شاغلین، توسط مراکز بهداشتی درمانی
  دستور العمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم
  طرح ایجاد ایستگاه بهگر در کارگاه های 49 – 20 نفره
 دستورالعمل تاسیس مراکز بهداشت کار
 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی تک واحدی
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه بند "ع" تبصره 10 قانون بودجه سال 1379(حداقل 5/0% از سود خالص)
 دستورالعمل تکمیل فرم های آماری بهداشت حرفه ای
 آئین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و مؤسسات سلامت کار

قالب وبلاگ