ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست ارزیابی نمونه برداری هوادرسالن

چک لیست ارزیابی نمونه برداری هوادرسالن

 

ردیف

 

بله

خیر

توضیحات

 

1

ایانمونه برداری در شرکت هر سال انجام می شود؟ چه نوع  آلاینده ای و

نتایج آنها؟

 

 

 

2

ایا کارگرانی وجود دارند که از الگوی مواجهه ی مشابهی تبعیت کنند؟چند نفر ودر چند ایستگاه کاری؟

 

 

 

3

ایا کارگرانی هستند که بطور غیر مستقیم در معرض آلاینده ای خاص باشند؟ چند نفر؟

 

 

 

4

ایا نقاطی وجود دارد که غلظت آلودگی بیشتر از سایر نقاط باشد؟

 

 

 

5

ایا آلاینده ای وجوددارد که غلظتش بیشتر از سایر الایندها باشد؟

 

 

 

6

ایا کارگران اضافه کاری دارند؟هر شیفت کاری  چند ساعت است؟

 

 

 

7

آیا کارگران از ماسک تنفسی استفاده می کنند؟

 

 

 

8

درصورت مثبت بودن پاسخ سوال 7،چه نوع ماسکی؟

 

 

 

9

ایا در شرکت سیستم تهویه مناسب وجود دارد؟

 

 

 

10

ایا سیستم تهویه پایش میشود؟

 

 

 

11

ایا عوامل زیان آور دیگر محیط کار شناخته شده اند؟

 

 

 

12

ایا عوامل شناخته شده بر میزان الودگی هوا اثر افزاینده دارند؟

 

 

 

13

ایا عوامل شناخته شده دارای اثر افزاینده بر الودگی هوا اندازه گیری شده اند؟

 

 

 

14

ایا برای عوامل شناخته شده دارای اثر افزاینده بر الودگی هوا راهکار کنترلی ارائه شده است؟

 

 

 

15

ایا راهکارهای کنترلی عوامل شناخته شده دارای اثر افزاینده برالودگی هوا پایش می شوند؟

 

 

 

 تهیه کننده :E. khneda

قالب وبلاگ