ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چند مطلب آموزشی در زمینه طب کار

کدام بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار را باید غربالگری کرد؟

چگونه کارگران از fit بودن وسایل حفاظت شنوایی اطمینان حاصل کنند؟

آیا صداهای کوبه ای _Impact Noise _ حدود مجاز مواجهه دارند؟

آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای

آشنایی با اصول و راهکارهای عملی انتخاب وسایل حفاظت چشمی

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول انجام آزمایشات غربالگری عمومی

آشنایی با Sensor Error در اسپیرومتری و نحوه تشخیص آن در اسپیروگرام

آشنایی با نحوه آماده سازی مایعات و میزان مصرف آنها در پیشگیری از کرامپ ناشی از گرما

قالب وبلاگ