ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست ثبت و نگهداری مدارک بر اساس استاندارد OSHA

چک لیست ثبت و نگهداری مدارک  بر اساس استاندارد OSHA

تهیه کننده : دادور

ردیف

عناوین سوالات

بلی

خیر

1

آیا همه آسیب ها و بیماریهای شغلی ثبت می شوند ؟

2

آیا ثبت های پزشکی و تماس کارگران با مواد خطرناک یا عوامل فیزیکی مضر به روز و مطالبق با استاندارد osha می باشد ؟

3

آیا مستندات مربوط به آموزش کارگران نگهداری می شود ؟

4

آیا مستندات مربوط به آسیب ها ، تماس ها برای مدت زمان قانونی نگهداری می شوند ( بطور مثال بعضی ار ثبت ها حداقل بایستی 40 سال نگهداری شوند ) ؟

5

آیا مجوزهای کاری برای فعالیت هائی چون کار با بالابرها ، مخازن فشار هوا ، مخازن گاز مایع و .... به روز می باشد ؟

قالب وبلاگ