ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

اصول نمونه برداری از مونواکسید کربن

اصول نمونه برداری از مونواکسید کربن

 

تهیه و تدوین : آقای مهندس محمد علیجانیان

 

متد شماره6604 niosh                                              

جرم ملکولی:28         دمای ذوب:  207-                           دمای جوش: 192-

حد آستانه مجاز:

osha50ppm                 

                    Niosh35ppm                

Acgih25ppm                

مترادف ها:مونواکسید کربن،اکسید کربونیک،گاز دودکش

نمو نه برداری:

نمونه بردار:دستگاه قرائت مستقیم قابل حمل

حمل:با استفاده از ابزار معمولی

Blank:  COتازه یا هوای فشردهموجود در سیلندر که عاری از هوا است.

پایداری:7 روز در دمای 25

دقت:0.022

صحت:6%

اندازه گیری:تکنیک:حسگر الکتروشیمیایی       ماده مورد تجزیه:کربن مونو اکسید

عملی بودن متد:applicability:قابل حمل،وسایل قرائت مستقیم مونو اکسید کاربرد فراوان در هر نوع صنعت و محیط مورد پایش دارند.

تداخل:گازهای آلوده کننده مثل دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد باعث ایجاد تداخل در مقدار واقعی مونواکسید کربن می شوند مقدار این تداخل به بالاتر از 5  ppmمی رسد.اگر این مواد آلایندهشناخته شده یا شک بردید که وجود دارند ،از یک دستگاه تصفیه کننده مطلوب استفاده نمایید.آلوده کننده های ناشناخته به آزمایشات بیشتر جهت تعیین اثراتشان روی آزمایش نیاز دارند.

طرز کار:

واکنشگرها:1.کالیبراسیون گاز CO:20تا50 ppmگاز فشرده موجود در سیلندر که دارای شیر تنظیم فشار است جمع آوری نمایید.

تجهیزات:پایشگرCO:می توانید از وسایل نوع MSAیا  یا STXیا دیگر وسایل معادل موجود استاندارد استفاده نمایید.

2-پمپ نمونه برداری فردی:در فلوی 0.25لیتر در دقیقه با مجرای خروجی و ورودی جهت جمع آوری هوادر کیسه.

3.کیسه هوا که آغشته به آلومینیوم است در حجم 2 لیتر یا دیگر سایزها

4.باطری های قابل شارژ

توجه:COقابل استعال است،خطر زیادی از جهت انفجار دارد و تنفس آن سمی است.حمل گاز فشرده مستلزم رعایت قانون 49 cfrمی باشد.

نمونه برداری و اندازه گیری:

1.دستگاه پایش قرائت مستقیم را صفر کرده،با استفاده از هوای بدون COدر دما و فشار مرتبط با محیط کار و رطوبت در صورت امکان .ت.جه کنید که حساسیت پایشگرهادر دما و فشار متغیر،متغیر خواهد بود.2.برای پایشگرهای فردی  باید پایشگر را در منطقه تنفسی کارگر قرار دارد.3.در مورد پایش های عمومی،پایشگر را در یک منطقه با جریان هوای متناسب در حدود 60تا70اینچ در بالای کف اتاق.ت.جه کنید که سنسور پالایشگر مسدود نشده

 باشد.

کالیبراسیون:

4.پایشگر مورد استفاده را با توجه به دما و فشار مورد استفاده در محیط کار کالیبره گردد در این صورت می توانید با از COمخلوط با هوا از طریق سیلندر تحت فشار استفاده نمایید.5.کالیبراسیون را به صورت روزانه چک کنیدو هر وقت پایشگر مقدار را از 5%توصیه شده توسط کارخانه ساخت بیشتر اعلام کرد عمل کالیبراسیون را دوباره تکرار کنید.

محاسبه:6.غلظت را از روی دستگاه ژایشگر قرائت کنید.تعدادی از پایشگرها دارای سیستم ثبت مداوم مقدار غلظت هستند که این غلظت ها را در طی یک شیفت کاری ثبت کرده و مقدار TWAو PEAKغلظت را نشان می دهد.تعدای از پایشگر های ساخته شده دارای چراغ و آلارم خطر هستند که اگر غلظت بالاتر از حد مجاز شود به کاربر اطلاع می دهد.

قالب وبلاگ